Stadgar

Stadgar för Sundsvalls Trädgårdsförening av Riksförbundet Svensk Trädgård


§1 ÄNDAMÅL & VERKSAMHET

Sundsvalls Trädgårdsförening av Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation – religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningen bildades 1974.

Sundsvalls Trädgårdsförenings syfte är att under trivsamma former öka medlemmarnas kunskap om trädgård. I denna anda skall trädgårdsintresset fördjupas genom föredrag, gemensamma aktiviteter, kurser och utflykter.

§2 MEDLEMMAR

Alla intresserade är välkomna som medlemmar.

När föreningen anser det lämpligt kan en person utses till hedersmedlem.

Som medlem i föreningen räknas den som betalat årsavgiften. Medlemskap gäller för kalenderår och berättigar till deltagande i föreningens aktiviteter och lån av föreningens redskap samt Riksförbundets tidning och förmåner.

§3 MEDLEMSAVGIFT

Årsavgiften för nästkommande år bestäms av årsmötet.

Hedersmedlem är befriad från avgift till föreningen. Avgiften till Riksförbundet betalas av föreningen.

§4 SKYLDIGHETER & RÄTTIGHETER 

Medlem har skyldighet att betala avgifter enligt § 3, att följa gällande stadgar och att följa fattade beslut.

Medlem har rätt att utöva beslutsrätt vid årsmöte. Varje medlem har en röst. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

Utträde

Har avgift ej betalats inom föreskriven tid, anses medlemmen ha utträtt ur föreningen.

Uteslutning

Medlem, som uppenbart och avsiktligt motverkar föreningens eller förbundets syften och verksamhet, utesluts genom beslut av styrelsen. Beslut tagna på lokal nivå kan överklagas till RST:s fullmäktige.

§5 VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår.

§6 TIDPUNKT FÖR ÅRSMÖTE OCH KALLELSE TILL DETTA

Årsmöte hålls före februari månads utgång.

Kallelse till årsmötet skall ske senast två veckor före fastställd dag för mötet.

§7 EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte sammankallas på initiativ av styrelsen, revisorerna eller om minst hälften av medlemmarna så begär. Efter sådan begäran skall det extra årsmötet hållas inom två månader. Kallelse skall ske senast en månad före. Vid extra årsmöte får endast i kallelsen upptagna ärenden behandlas.

§8 MOTIONER

Senast fem veckor före årsmötet skall motion från medlem skriftligen vara inlämnad till styrelsen.

§9 ÅRSMÖTE

Årsmötet skall behandla:

1. Årsmötets behöriga utlysande

2. Dagordningen

3. Val av ordförande för årsmötet

4. Val av sekreterare för årsmötet

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

6. Verksamhetsberättelse

7. Revisorernas berättelse

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av ordförande (i förekommande fall)

11. Val av sekreterare (i förekommande fall)

12. Val av kassör (i förekommande fall)

13. Val av styrelseledamöter och ersättare (i förekommande fall)

14. Val av revisorer (i förekommande fall)

15. Val av valberedning samt sammankallande inom denna. Till valberedningen kan ej person väljas, som ingår i föreningens styrelse

16. Beslut om kostnadsersättningar

17. Inkomna motioner från medlemmar

18. Fastställande av årsavgift

19. Övriga frågor

§10 STYRELSEN 

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 3 ersättare.

Ledamöter väljs på två år i taget. Mandatperioderna fördelas så, att ny eller omval sker av halva styrelsen varje år.

Styrelsen är beslutmässig när minst 3 ledamöter är närvarande.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§11 FIRMATECKNARE 

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör tillsammans.

Förekommande konton tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§12 LÅN AV FÖRENINGENS REDSKAP 

Lån av redskap kan nekas av styrelsen då medlem vid tidigare lån, helt eller delvis gjort redskapet obrukbart.

Medlem som återlämnar redskap i helt eller delvis obrukbart skick skall bekosta reparation av detta om det är uppenbart att redskapet använts på felaktigt sätt.

§13 RÄKENSKAPER 

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

Styrelsen skall senast två veckor före årsmötet överlämna föreningens räkenskaper till revisorerna.

§14 REVISORER 

Revisorerna skall vara två ordinarie, vilka väljs på ett år.

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av dessa revisorer.

Revisorerna skall löpande erhålla kopior av styrelsemötesprotokollen under verksamhetsåret.

§15 ÄNDRINGAR AV STADGAR 

Årsmötet beslutar om ändringar i föreningens stadgar. Ändring av föreningens stadgar kan ske endast efter att beslut tagits vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet. Om förslag till stadgeändring finns, skall detta tas upp som en egen punkt på kallelsen.

§ 16 UPPLÖSNING

Årsmötet beslutar om föreningens eventuella upplösning. Upplösning av föreningen beslutas vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet. Sedan föreningen trätt i likvidation och verksamheten avvecklats, skall eventuella tillgångar användas för ändamål som överensstämmer med föreningens målsättning.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer